A
Aanmelding van leerlingen
Aanmelding van leerlingen vindt bij voorkeur plaats na afspraak. Dan is er ruimschoots tijd de ouders te informeren over de school en een rondleiding te geven. Om organisatorische redenen is het prettig wanneer er vroegtijdig wordt aangemeld. obs de Schatkist is een openbare school en kent dus geen toelatingseisen, onze school is voor iedereen toegankelijk.
U kunt ook het inschrijfformulier downloaden en invullen. Zie documenten.

Afscheid groep 8
De leerlingen van groep 8 nemen aan het einde van het schooljaar afscheid van onze school. Er is een voorstelling. Alle leerlingen van de school doen mee in deze voostelling. De hoofdrollen zijn uiteraard voor groep 8. Voor de leerlingen van groep 8 organiseert de school ook een afscheidsavond. Ouders zijn ook uitgenodigd op deze avond.

B
Bereikbaarheid ouders
Soms is het nodig dat de school contact opneemt met ouders. Daarom vragen wij op het inschrijfformulier meerdere telefoonnummers. Ouders zijn zelf verantwoordelijk om een wijziging van de telefoonnummers aan de school door te geven, zodat wij deze nieuwe nummers kunnen opnemen in ons administratiesysteem.
 
Bestuur
Onze school valt onder het bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/ Vijfheerenlanden. O2A5  bundelt de afzonderlijke krachten van de aangesloten scholen om zo een extra bijdrage te leveren aan het onderwijs. Samen staan de scholen sterk voor openbaar basisonderwijs, dat voor ieder kind toegankelijk is. 

Brengen en halen
Vanaf 08.15 uur en 13.00 uur mogen de kinderen op het schoolplein. De kinderen van groep 1 en 2 mogen dan gelijk naar binnen. De kinderen van groep 3 t/m 8 wachten tot de bel gaat.  Tien minuten voor school (08.20 uur en 13.05 uur) gaat de bel. De lessen starten om 8.30 uur en 13.15 uur
De kleuters worden om 12.00 uur en 15.15 uur door de leerkracht bij het hek van de school gebracht. De leerkracht ziet er op toe dat alle kinderen worden opgehaald.
 
Besmettelijke ziektes
Af en toe doen zich besmettelijke kinderziekten voor (rode hond, mazelen, kinkhoest). De school wil hiervan graag op de hoogte gebracht worden, zodat gepaste maatregelen genomen kunnen worden.
 
Buitenschoolse activiteiten
Wij doen mee aan verschillende buitenschoolse activiteiten, zoals verschillende sporttoernooien en kunstactiviteiten. In Lingewaal organiseren de combifunctionaris kunst en cultuur en de combifunctionaris sport allerlei activiteiten onder en na schooltijd voor alle kinderen van Lingewaal.

Buitenschoolse opvang (BSO)
Ouders en kinderen kunnen gebruik maken van buitenschoolse opvang. De kinderen van obs De Schatkist gaan naar BSO De Kinderkamer in Herwijnen. De Kinderkamer kan onze kinderen voor en na schooltijd opvangen.
Ze voldoen aan alle kwaliteitseisen die de wet stelt.  Het is mogelijk een contract aan te gaan voor alle weken of voor alleen de schoolweken of voor alleen de vakantieweken.
Ouders die gebruik willen maken van de BSO dienen zelf contact te leggen en afspraken te maken met de organisatie  BSO De Kinderkamer 0418 582101 of met kantoor: 0183-661348. Voor een overzicht van de tarieven van BSO, zie www.kinderkamer-vuren.nl . Desgewenst stuurt De Kinderkamer u een informatiepakket. Deze kunt u ook op school meenemen.
Opvang tijdens studie- en vakantiedagen 
De Kinderkamer biedt ook opvang aan tijdens studiedagen en vakantiedagen van de school. Ook incidentele of flexibele opvang is mogelijk. Ouders die hiervan gebruik willen maken, kunnen contact opnemen met de BSO. De tarieven van de BSO vindt u op www.kinderkamer-vuren.nl. Ook kunt u een proefofferte laten maken bijv. om te berekenen hoeveel kinderopvangtoeslag u kunt ontvangen over de uren opvang. De BSO is op studie- en vakantiedagen geopend van
7.00 – 18.30 uur.
 
Wanneer u opvang na schooltijd wenst (NSO) is een versnapering en iets te drinken bij de prijs inbegrepen. Diverse activiteiten worden dagelijks aangeboden middels thema’s, maar kinderen kunnen ook zelf uit de diverse spelmogelijkheden een eigen keuze maken. Er zijn creatieve en sportieve activiteiten, er wordt gekokkereld, muziek gemaakt, gedanst, kortom voor ieder wat wils.
Elke maand vindt er een workshop plaats en iedere vakantie wordt er een uitstapje gepland. In de zomervakantie gaat De Kinderkamer met alle kinderen op BSOkamp.


Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Het CJG richt zich op kinderen van 0 tot 18 jaar. De basisschoolleeftijd neemt een belangrijke plaats in. Ouders en leerkrachten kunnen contact opnemen met het CJG. Het CJG wil de drempel zo laag mogelijk houden. Daarom zijn er een aantal momenten in het schooljaar dat de schoolverpleegkundige Joyce van Manen, op school aanwezig is voor een inloopspreekuur. Ouders hoeven hier geen afspraak voor te maken. De data voor het inloopspreekuur staan op de kalender.

Contact met ouders
De school vindt het van groot belang de ouders zo goed en volledig mogelijk te informeren. Er is een website, de schoolgids en de Nieuwsbrief. Ouders ontvangen de Nieuwsbrief per mail. De schoolgids en de nieuwsbrieven staan ook op de website. Ouders worden uitgenodigd voor de jaarlijkse ouderavond, informatieavonden en voor rapportgesprekken.
Gescheiden ouders
De vorderingen van een kind worden in eerste instantie met de verzorgende ouder besproken. We gebruiken op school het systeem, waarbij gescheiden ouders beiden de post ook per mail ontvangen. De school wil de communicatie met de ouders zo goed mogelijk regelen en verzoekt gescheiden ouders overleg te plegen met elkaar over de oudercontacten. Indien één of beide ouders wenst af te wijken van wat nu gebruikelijk is, verzoeken wij hen dit in overleg met elkaar schriftelijk aan de school mee te delen.
De school is verplicht om desgevraagd informatie te verstrekken inzake belangrijke feiten en omstandigheden aan de niet-verzorgende ouder. Deze verplichting is er niet, wanneer het belang van het kind zich daartegen verzet. Het besluit om geen informatie aan de niet-verzorgende ouder geven, dient wel gebaseerd te zijn op een gerechtelijke beschikking.
 
Cultuureducatie
Cultuureducatie is een belangrijk onderdeel in het lesprogramma. Erma Vlasblom is de cultuurcoördinator van onze school. Samen met de combifunctionaris van de gemeente worden allerlei activiteiten georganiseerd.

D
Dieren in school
Omdat veel kinderen allergisch zijn voor dieren, zijn we terughoudend met dieren in de school.

E
Eerste Hulp Bij Ongelukken
Mocht er op school met een kind een ongeluk(je) gebeuren of ziek worden, dan handelen we als volgt: Voelt het kind zich niet lekker en kan het de lessen niet volgen, dan wordt altijd contact opgenomen met de ouders*, met het verzoek om het kind op te halen. Zijn de ouders niet te bereiken dan gaat de leerling onder begeleiding naar een arts of de EHBO-afdeling van het ziekenhuis. Laat het zich ernstig aanzien, dan gaat de leerling direct naar de EHBO-afdeling van het ziekenhuis. De ouders worden zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.
*Zijn de ouders niet te bereiken, dan wordt contact opgenomen met de door hen aangewezen personen.
 Twee teamleden zijn in het bezit van het diploma Bedrijfshulpverlening. Ieder jaar volgen zij de herhalingscursussen EHBO en brandbestrijding en brandpreventie.
 
EHBO-lessen in groep 7/8
De kinderen van groep 7/8 krijgen les van de EHBO- vereniging uit Herwijnen en kunnen het Jeugd EHBO- diploma halen.

E-mail
Ouders kunnen alle leerkrachten een mailtje sturen (zie contact - mail). Wilt u absenties doorgeven, dan graag telefonisch. De e-mail is vooral bedoeld voor korte mededelingen. Wilt u van gedachten wisselen, dan kunt u beter een gesprek aanvragen. 

Eten en drinken
De kinderen kunnen allemaal iets te eten en drinken meenemen voor de ochtendpauze. Woensdag t/m vrijdag zijn fruitdagen. Dit houdt in dat de kinderen op deze dagen om 10 uur een stukje fruit eten en eventueel nog een bruine boterham. Op de andere dagen verwachten wij van ouders dat ze er op toezien dat de kinderen verantwoord eten meenemen. (dus bijvoorbeeld geen snoep of chocolade).
De kinderen die overblijven, nemen hiervoor apart eten en drinken mee.  Voor verdere informatie: zie “overblijven”.

F
Fietsen / steppen etc
Op het schoolplein mag niet worden gefietst en gestept  i.v.m. de veiligheid of het storen van andere leerlingen.
 
G
Gesprek aanvragen met een leerkracht
Wij vinden goede contacten met de ouders van groot belang.
Ouders kunnen voor schooltijd even kort overleggen met de leerkrachten, maar als er meer tijd voor nodig is of als de leerkracht geen tijd heeft, kan er een afspraak gemaakt worden om na schooltijd verder te praten.
 
Gezondheid
Om de gezondheid van de kinderen te kunnen waarborgen moeten ouders en leerkrachten goed samenwerken. Dat betekent dat ouders de school (jaarlijks) alle van belang zijnde informatie moeten verstrekken (allergieën, medicijngebruik of andere bijzonderheden).
Soms wordt er aan school gevraagd om medicijnen aan het kind te verstrekken of zelfs een medische handeling te verrichten. In dergelijke gevallen moet er - na zorgvuldig overleg -  een toestemmingsformulier worden ondertekend
 
Gymmen, gymkleding en gymschoenen
De kinderen van groep 1 t/m 8 hebben hun gymlessen in de sportzaal bij het Dorpshuis. Gym- sportkleding is voor alle leerlingen verplicht.  Bij voorkeur hebben de sportschoenen geen gladde zool. De sportschoenen mogen alleen gebruikt worden voor de gymzaal. Als de gymkleding vergeten is, kunnen kinderen voor ’n keer in hun kleren of in hun ondergoed gymmen. Ook hier geldt dat makkelijke kleding raadzaam is. Er wordt niet gedoucht na de gymles, dus een handdoek is niet nodig.

H
Hoofdluis
Iedereen kan hoofdluis krijgen. Voorkomen is moeilijk, zo niet onmogelijk. Bestrijdingsmiddelen werken pas als de hoofdluizen aanwezig zijn. Gelukkig is het wel zo dat de middelen snel resultaat boeken. Hoofdluizen verspreiden zich snel. Heeft een kind op school hoofdluis, dan zal het niet lang duren of anderen hebben het ook. Het is dan belangrijk dat men zo snel mogelijk de school waarschuwt.
Dan kunnen snel en doeltreffend maatregelen genomen worden om uitbreiding tegen te gaan. Als de school gewaarschuwd wordt, zal in de betreffende groep een controle plaats vinden. De andere ouders van de groep worden hiervan op de hoogte gebracht.
Na iedere vakantie worden door onze luizenouders alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis. We maken hiervan melding in de Nieuwsbrief. Ouders worden telefonisch op de hoogte gesteld als er luizen zijn aangetroffen bij hun kinderen.
 
Huiswerk en hulp van ouders
Voor alle leerlingen geldt dat wanneer het voor een kind nodig mocht zijn om thuis extra te oefenen wij in overleg met de ouders huiswerk mee naar huis geven.
Vanaf groep 4 hebben wij een opbouw gemaakt in het geven van huiswerk.  Het betreft veelal het leren van een toets bij een zaakvak tot het maken van gerichte huiswerkopdrachten in de groepen 7 en 8. Klik hier voor ons huiswerkbeleid.

I
Informatieavond
Aan het begin van ieder schooljaar is er een informatieavond voor ouders. In het klaslokaal vertelt de leerkracht wat er op het programma staat en welke methodes worden gebruikt. Ouders krijgen ruimschoots gelegenheid om vragen te stellen en de lesmaterialen te bekijken. De informatieavonden worden via de nieuwsbrief en  op de kalender van de website aangekondigd.

Inschrijven
Zie aanmelden.
 
Inspectie van het onderwijs
Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en moet zich verantwoorden over de resultaten. Het gaat hierbij om de resultaten in brede zin; krijgen alle leerlingen onderwijs van voldoende kwaliteit, voldoen scholen aan wet- en regelgeving, en hebben ze hun financiën op orde? De Inspectie van het Onderwijs houdt hierop toezicht.

Intern begeleider
De intern begeleider, Ria den Besten-Bonis,  wordt ook wel zorgcoördinator genoemd.  Zij coördineert de leerlingenzorg in de breedste zin van het woord. Ze ondersteunt leerkrachten met de groepsplannen in de klas, geeft advies bij vragen over een individuele aanpak van kinderen en  coacht leerkrachten om hun vaardigheden te verbeteren. Samen met de directeur bespreekt ze de resultaten op schoolniveau.

J
Juffendag
De verjaardagen van de leerkrachten vieren we dit schooljaar op één dag; de juffendag.
We maken hiervan dan een feestelijke dag voor de leerlingen.
 
K
Kerstviering
Het kerstfeest is een belangrijke gebeurtenis op school. De school is in deze periode prachtig versierd. En in iedere klas wordt een sfeervol kerstdiner georganiseerd, waarbij de kinderen hun mooiste kerstkleding aantrekken. De hapjes en drankjes worden meegebracht door de kinderen.
In overleg met de ouders wordt d.m.v. een intekenlijst of een overzicht in de klas ingevuld wat de ouders voor deze avond maken.  Na afsluiting van de maaltijd verzorgen de kinderen een kleine voorstelling voor de ouders.
 
Kinderboekenweek
Ieder jaar in oktober besteden wij ruimschoots aandacht aan de Kinderboekenweek. In alle groepen wordt aandacht besteed aan het thema van de Kinderboekenweek. 

Kleding en schoenen
Het is raadzaam om de kinderen geen dure of kwetsbare kleding aan te laten trekken naar school. Als kinderen bijvoorbeeld schilderen, dan wordt er op toegezien dat kinderen verfschorten aantrekken, maar ongelukjes kunnen we nooit helemaal voorkomen.
Jongere kinderen:
Wij vragen u als kinderen zelf nog geen veters kunnen strikken om schoenen met klittenband aan te schaffen. Het is voor leerkrachten niet handig om (meerdere malen per dag) alle veters te strikken. Kinderen die per ongeluk in hun broek plassen, krijgen van de leerkrachten schone kleding; het vuile goed wordt meegegeven in een plastic tas.
 
L
Leerplicht
Als uw kind vier jaar wordt mag het naar school. Elke openbare school is dan in principe verplicht om het kind toe te laten. Bij ons op school mag uw kind beginnen meteen de dag na de vierde verjaardag. Tot uw kind zes jaar wordt, mag u uw kind vijf uren per week thuishouden. Dat is natuurlijk niet wenselijk, maar als u het echt noodzakelijk vindt, kan het. Als u uw kind meer uren per week thuis wilt houden, dan heeft u speciale toestemming van de directeur nodig. Dit kan ook maximaal voor vijf uren. U moet dat wel melden aan en bespreken met de school.
De gemeente let er op dat u zich houdt aan de regels van de leerplicht. Daarvoor is een leerplichtambtenaar aangesteld Zij heeft een controlerende taak. Soms mag de directeur geen toestemming geven voor afwezigheid van uw kind. Dat moet de leerplichtambtenaar dan doen.
Als u hier klikt ziet u de folder van de leerplichtambtenaar van de gemeente Lingewaal.  
 
Logopedie
Rond het vijfde jaar worden alle kinderen op school gescreend door de logopedist. 
Tijdens deze logopedische screening, die in spelvorm wordt gedaan en ongeveer een half uur duurt, probeert de logopedist een indruk te krijgen van het spraak-taalniveau van het kind: kan hij alle klanken al goed uitspreken en doet hij dat ook? Kent hij voldoende woorden voor zijn leeftijd? Kan hij goed op de woorden komen? Praat hij in goede zinnen of laat hij nog woordjes weg? Hoe vertelt het kind een verhaal? Is hij niet alleen voor de ouders maar ook voor anderen goed te verstaan én goed te begrijpen? En, wat ook heel belangrijk is, begrijpt het kind wel goed wat tegen hèm gezegd wordt? En kan hij dat ook nog onthouden?  
Gebruikt hij zijn oren wel goed? Luistert hij wel als je hem iets vraagt of zegt? Of gaat alles het ene oor in en het andere weer uit? Kan hij zich wel concentreren als je hem iets vertelt?
Hoe is de stem? Klinkt de stem hees of schor? Hoe is de beweeglijkheid van de mond, de tong en de lippen? Hoe ademt het kind: heeft hij voortdurend de mond open?
De ouders worden op de hoogte gesteld van de resultaten van de screening. Indien de logopedist
het belangrijk vindt dat uw kind behandeld moet worden, zal er een doorverwijzing plaatsvinden naar een logopedische praktijk in de buurt. De behandelingen bij een logopedist worden vergoed via de ziektekostenverzekering.
Klik hier voor meer informatie.
GGD Gelderland-Zuid
Gaby Rookus
Tel.: 06 46 80 50 07  / grookus@ggdgelderlandzuid.nl  

M
Mobiele telefoons
Kinderen nemen in principe geen mobiele telefoon mee naar school. Kinderen die wel een telefoon bij zich hebben, leggen hun telefoon in een 'telefoonbakje' bij de leerkracht. De leerkracht bewaart deze telefoons. In de bovenbouw kan het voorkomen dat telefoons gebruikt worden tijdens de les. U moet dan denken aan het gebruik van een stopwatch of het maken van een foto. De school is niet aansprakelijk voor verlies of schade.

O
Ouderavonden
Om het contact met de ouders van de school te bevorderen en de betrokkenheid te versterken, worden aan het begin van het schooljaar een informatieavond gehouden. De ouders kunnen op die avond kennismaken met de docent en het lesprogramma van dat schooljaar. In november wordt er een avond georganiseerd voor de ouders van de kinderen van groep 8. Deze informatieavond vindt plaats op een van de scholen die aangesloten zit bij onze stichting O2A5. De ouders  krijgen dan informatie over het voortgezet onderwijs, de Cito-Eindtoets en de procedure die wij hanteren.

Ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage wordt ieder jaar op de jaarvergadering in het najaar vastgesteld.
De hoogte van de ouderbijdrage wordt vastgesteld tijdens de jaarlijkse grote ouderavond. Nadat de ouderbijdrage op de jaarlijkse ouderavond is vastgesteld (oktober / november) ontvangt u van de penningmeester van de ouderraad een verzoek tot betaling. Het bankrekeningnummer van de ouderraad: NL02 RABO 0328 0113 39 - EUR - Rekening-Courant - St. Ouderraad obs De Schatkist.
Van de ouderbijdrage worden vele activiteiten bekostigd. Zonder deze bijdrage zou een groot aantal activiteiten niet kunnen doorgaan.
 
Ouderparticipatie
Betrokkenheid van ouders bij school begint thuis. Belangstelling tonen voor de schoolervaringen van het kind en een stimulerende houding zijn heel belangrijk. Maar er zijn meer mogelijkheden om de kinderen op school te volgen:
Bezoeken op school, gesprekken met de groepsleerkracht, de nieuwsbrief, de maandkalender, losse brieven, het bezoeken van openbare vergaderingen van de ouderraad en de medezeggen­schapsraad, hulp bij excursies, het overblijven, spelletjes, computerhulp enz. en lid worden van de Ouderraad of de Medezeggenschapsraad.


Er zijn drie organen waarin de ouders zitting hebben: De school vindt het contact met de ouders van groot belang.  Aan het begin van het schooljaar worden in iedere groep informatieavonden gegeven om de ouders zo goed mogelijk te informeren.
Ouders worden bij veel activiteiten uitgenodigd om mee te  helpen in en buiten de klas. 
  
Overblijven
Kinderen kunnen tussen de middag overblijven op maandag t/m  donderdag.  Er is een groep overblijfouders die deze opvang verzorgt. Ze gaan met de kinderen eten en begeleiden ze bij het buiten spelen. Voor het overblijven vragen wij een vergoeding (€ 1,50 per keer). 
Meer info vindt u op deze website onder het tabblad ouders TSO/BSO. 

P
Pauzes
In de ochtend hebben kinderen van groep 3 t/m 8 een korte pauze van een kwartier. Daarin is er tijd om  buiten te spelen. Voor het buitenspelen wordt er in de klas gegeten en gedronken en wordt er voorgelezen in de groep of kijken wij naar het jeugdjournaal. De kinderen van groep 1 en 2 eten  om 10.00 uur in de klas. Tussen 12.00 en 13.15 uur is het lunchpauze. De kinderen kunnen dan naar huis om te eten of ze blijven over op school. 

R
Rapporten en rapportbesprekingen
Drie keer per jaar nodigen wij de ouders uit om de voortgang van hun kind(eren) te bespreken.  Rond de maand november vindt er een voortgangsbespreking plaats. Er wordt dan nog geen rapport meegeven, omdat er dan nog niet voldoende toetsgegevens zijn.
Alle kinderen krijgen twee rapporten (voorjaar en eind van schooljaar). Alle ouders worden uitgenodigd voor de bespreking van het rapport. Kleuters die minder dan 2 maanden op school zitten krijgen geen rapport, maar worden wel uitgenodigd voor een voortgangsgesprek.
Hebben ouders behoefte aan meer informatie, kunnen ze altijd contact opnemen met de leerkrachten.

S
Schoolarts en schoolverpleegkundige
In de basisschoolperiode krijgt een kind nog steeds twee keer een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek; een als het kind 5/6 jaar is en een als het kind 10/11 jaar is. Alle 5-jarigen krijgen ook een uitnodiging voor een logopedische screening door een GGD-logopedist. Voor de 7/8-jarigen is er een extra onderzoek op lengte en gewicht (groei).

Onderzoek 5/6-jarigen en 10/11-jarigen
Het onderzoek voor de 5/6-jarigen en de 10/11-jarigen bestaat uit: Het onderzoek op school
De doktersassistente voert op school een onderzoek (screening) uit. Zij checkt bij de 5/6-jarigen de lengte, het gewicht, de ogen, de oren en de motoriek (bewegen). Bij de 10/11-jarigen checkt zij de lengte en het gewicht en zo nodig de ogen en oren. 
De 7/8-jarigen worden alleen gemeten en gewogen.
De ouders zijn niet bij de screening aanwezig. Op de eerste screeningsdag stelt de doktersassistente zich voor aan de leerlingen en legt uit wat er gaat gebeuren. De kinderen komen een voor een bij de doktersassistente in een aparte ruimte. Het kind hoeft zich voor het onderzoek niet u te kleden. De onderwerpen uit de vragenlijst komen tijdens de screening niet aan de orde.
De spreekuren op school
De door ouders ingevulde vragenlijsten, eventuele aandachtspunten van de leerkracht en de screening op school maken duidelijk of het kind extra aandacht nodig heeft van een jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Is dit het geval, dan ontvangen de ouders een uitnodiging voor het spreekuur. Het spreekuur vindt maandelijks plaats op school en wordt om en om door een jeudarts jeugdarts en jeugdverpleegkundige verzorgd.
Natuurlijk kunnen ouders zelf ook op de vragenlijsten aangeven gebruik te willen maken van het spreekuur omdat zij vragen hebben over de opvoeding of over de gezondheid van het kind. Zij ontvangen dan automatisch een uitnodiging voor het spreekuur.
Bij twijfel, vragen of problemen met betrekking tot de ontwikkeling van het kind is het altijd mogelijk om het spreekuur te bezoeken. Dit kan buiten de onderzoeksmomenten om.
Hiervoor kan via de afdeling Planning een afspraak worden gemaakt. Dit kan door het sturen van een mailtje naar planningjgzrivierenland@ggdgelderlandzuid.nl of door te bellen met (0344) 69 87 45 (maandag t/m donderdag van 09.00-16.00 uur).
Binnen vier weken na de screening krijgen ouders bericht over de uitkomst van de screening. Indien nodig ontvangen ouders een uitnodiging voor het spreekuur op school.

Schoolfoto’s
Elk jaar komt de schoolfotograaf. Er worden groepsfoto’s gemaakt en/of foto’s van ieder kind apart; eventueel ook met broertje(s) en zusje(s). Er is geen koopverplichting.
Tijdens bijzondere activiteiten worden door een ouder of leerkracht vaak foto’s gemaakt. De foto’s worden op de website geplaatst. Ook heeft iedere groep een eigen klassensite waarop foto's staan van activiteiten die in de klas gebeuren. 
 
Schoolreis en schoolkamp
Aan het einde van het schooljaar gaat groep 1 t/m 6 op schoolreis. Voor groep 1 en 2 wordt er een locatie in de omgeving gezocht. Vaak wordt er een locatie in de omgeving gezocht. Voor het vervoer van de kinderen worden ouders gevraagd.
Voor de kinderen van de groep 3 t/m 6 wordt een schoolreis georganiseerd. De kinderen gaan naar een locatie die door het team is uitgekozen. De kosten van het uitstapje van de kleuters, schoolreisje en het schoolkamp moeten door ouders apart betaald worden. De kinderen van groep 7/8 gaan aan het eind van het schooljaar op kamp. We gaan drie dagen op kamp. Het is een kamp vol met educatieve activiteiten, spelletjes en ontspanning. Uiteraard mag de bonte avond niet ontbreken.
 
Schooltijden

 
Groepen 1 t/m 3 ’s morgens ’s middags
maandag 8.30 u – 12.00 u 13.15 u – 15.15 u
dinsdag 8.30 u – 12.00 u 13.15 u – 15.15 u
woensdag 8.30 u – 11.30 u  
donderdag 8.30 u – 12.00 u 13.15 u – 15.15 u
vrijdag 8.30 u – 12.00 u  
   
 
Groep 4 ’s morgens ’s middags
maandag 8.30 u – 12.00 u 13.15 u – 15.15 u
dinsdag 8.30 u – 12.00 u 13.15 u – 15.15 u
woensdag 8.30 u – 12.30 u  
donderdag 8.30 u – 12.00 u 13.15 u – 15.15 u
vrijdag 8.30 u – 12.00 u  
 
Groep 5 t/m 8 ’s morgens ’s middags
maandag 8.30 u – 12.00 u 13.15 u – 15.15 u
dinsdag 8.30 u – 12.00 u 13.15 u – 15.15 u
woensdag 8.30 u – 12.30 u  
donderdag 8.30 u – 12.00 u 13.15 u – 15.15 u
vrijdag 8.30 u – 12.00 u 13.15 u – 15.15 u

Sinterklaasfeest
Ieder jaar wordt op school het Sinterklaasfeest gevierd. Tussen 8.30 en 08.45 uur worden de Sint en zijn Pieten op het schoolplein toegezongen door de kinderen, leerkrachten en ouders. Aansluitend bezoekt de Sint de verschillende groepen. Kinderen van groep 1 t/m 4 krijgen van de sint een cadeautje op school. Kinderen van groep  6 t/m 8 trekken lootjes en kopen voor elkaar een cadeautje en maken een surprise met gedicht.

Sportdag
In mei organiseren wij voor de groepen 3 tot en met 8 een sportdag  De sportdag voor de groepen 3 t/m 5 wordt gehouden bij v.v. Herovina en samen georganiseerd met De School met de Bijbel.
De groepen 6 t/m 8 hebben een sportdag samen met alle scholen van Lingewaal. Deze sportdag wordt ieder jaar in een andere kern gehouden.
Teamleden en ouders zorgen voor een vlekkeloos verloop van deze leuke activiteiten. Er zijn altijd veel hulpouders nodig. 
 
Spreekbeurt 
Vanaf groep 5 wordt er één keer per jaar een spreekbeurt gehouden.  De spreekbeurt wordt thuis voorbereid.

Stagiairs
Regelmatig lopen er studenten stage op onze school. Bijvoorbeeld van de opleiding tot onderwijsassistent of van de Pabo. Zij doen op deze manier praktijkervaring op en ondersteunen tegelijk de leerkrachten.


Toetsen
Onze school heeft een leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS). Hiervoor toetsen we de kinderen van groep 1 tot en met 8 regelmatig en op verschillende onderdelen. Zo kunnen wij problemen vroegtijdig signaleren en goed inspelen op wat een kind aan zorg nodig heeft.
Toetsen is belangrijk, maar het observeren van het kind individueel en in de groep is ook een belangrijk onderdeel. We nemen alleen toetsen af als het zinvol is en wat toevoegt. Alle gegevens van de leervorderingen van het kind worden bijgehouden. De coördinatie ligt in handen van de intern  begeleider.  De leerkrachten bespreken met de intern begeleider de resultaten. In een teamvergadering worden de resultaten op schoolniveau besproken. In november maken de kinderen van groep 8 het drempelonderzoek.
De uitslag van deze toets vormt de basis voor het leveren van een nauwkeurige didactische plaatsbepaling van de leerlingen en voor een goed schoolverlaters-advies. Naast het drempelonderzoek, maken de leerlingen van groep 8 halverwege het schooljaar de Cito eindtoets. De Cito eindtoets  geeft een vergelijking van het resultaat van de leerling ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Deze toets vormt een onderdeel van de toelatingsprocedure van het voortgezet onderwijs.

V  
Verjaardagen
Wij besteden uiteraard aandacht aan de verjaardag van de kinderen. Er wordt (voor de kleine pauze) gezongen en in groep 1/2 krijgen de kinderen een versierde muts.  De kinderen mogen trakteren aan de kinderen van de klas. Wij verwachten  dat er gezonde traktaties worden uitgedeeld. 
In verband met diëten, allergieën of voedselvoorschriften is het prettig als er even contact is met de leerkracht. 
 
Verlof aanvragen
Zie leerplicht.

Vervoer in auto’s
Wij hanteren de nieuwe regelgeving die de wet voorschrijft. In de praktijk betekent dat wij ouders vragen om zittingverhogers te gebruiken of mee te geven aan hun kind. De wet schrijft het volgende voor:
Kinderen kleiner dan 1.35 m een autostoel of zittingverhoger moeten gebruiken. Deze moeten goedgekeurd zijn (te zien aan keuringslabel of sticker).
Als op de achterbank al 2 autostoelen in gebruik zijn, dan is er vaak geen plaats voor een derde. In een dergelijk geval mag een kind op de open plek met gordel vervoerd worden.
Bij incidenteel vervoer over beperkte afstand (en dat geldt vaak voor schoolvervoer) mogen kinderen (maar niet de eigen kinderen!) volstaan met een gordel.
  
Z
Ziekte
Wij verwachten dat ouders contact met ons opnemen als hun kind ziek is. De school moet weten waarom een kind niet aanwezig is. Daarmee wordt de zorg dat er onderweg naar school iets gebeurd kan zijn, weggenomen. Zijn kinderen zonder afmelding afwezig, dan neemt de school telefonisch contact op met de ouders/verzorgers.