Inspectie


In maart 2014 is er een tussentijds kwaliteitsonderzoek (TKO) afgenomen. Hierbij lag de focus met name op de behaalde resultaten. Conclusie uit dat onderzoek is, dat de resultaten van onze leerlingen voldeden aan de normen die door de inspectie zijn gesteld.

 
In juni 2014 heeft de inspectie onze school bezocht in het kader van een pe

riodiek kwaliteitsonderzoek (PKO) . N.a.v. van dat onderzoek heeft de inspectie een basisarrangement toegekend. Dit betekent dat onze school op alle kwaliteitsindicatoren voldoende scoort en vanaf nu één maal in de vier jaar onze school zal bezoeken.
 


Het toezichtkader van de Inspectie is onderverdeeld in vijf domeinen:
  1. opbrengsten;
  2. onderwijsleerproces;
  3. zorg en begeleiding;
  4. kwaliteitszorg;
  5. wet- en regelgeving.
De vijf domeinen zijn weer onderverdeeld in diverse indicatoren (+/- 35) .
De inspectie beoordeelt tijdens een bezoek aan school deze indicatoren.
De beoordeling van de indicatoren kent de volgende scores:
 
  1. slecht;
  2. onvoldoende;
  3. voldoende;
  4. goed;
  5. niet te beoordelen.

Van al die indicatoren was de inspectie van mening dat we ons nog moeten verbeteren als het gaat om het evalueren van het onderwijsleerproces (het enige verbeterpunt). Met andere woorden de afspraken en keuzes die dit schooljaar zijn gemaakt ten behoeve van  het lesgeven moeten regelmatiger besproken, bekeken en geëvalueerd worden.
 
De inspectie gaf een groot compliment (cijfer 4. goed!)  aan de leerkrachten en de kinderen;
het personeel van de school zorgt ervoor dat de leerlingen op een respectvolle manier met elkaar en anderen omgaan!
De inspectie noemde dit punt expliciet. We zijn daar uiteraard erg trots op.
 
 
Klik hier voor het definitieve inspectierapport.